machlananh0102 9/15/2023 10:29:04 AM

Trang chủ
Lớp 10
Tiếng anh
Câu hỏi:
28/07/2022
83
You can use these adjectives to describe clothes. Match the opposite. (Bạn có thể sử dụng các tính từ sau đây để miểu tả quần áo. Nối các từ trái nghĩa)
1. beautiful
a. expensive
2. cheap
b. ugly
3. stylish, trendy
c. casual
4. light
d.old-fashioned
5. formal
e. tight
6. loose, comfortable
f. heavy
 
Xem lời giải
Câu hỏi trong đề:  
Bài tập Unit 9: Types of clothing A: Compare clothes có đáp án