dungduong660 9/15/2023 10:39:01 AM

Trang chủ
Lớp 10
Tiếng anh
Câu hỏi:
26/07/2022
61
You have recently been on holiday with your family. Write an email (120-150 words) about it to a friend. Include the following points. (Bạn mới đi nghỉ cùng gia đình. Viết một email khoảng 120-150 từ kể về nó cho một người bạn. Bao gồm các ý sau)
- Where you went (Bạn đã đi đâu)
- How you got there (Bạn đi bằng gì)
- Something interesting you did (Thứ gì vui mà bạn đã làm )
- How you felt (Bạn cảm thấy thế nào)
- Invitation to your friend to stay with you for the next holiday (Mời bạn của bạn ở cùng bạn vào kỳ nghỉ tới)
 
Xem lời giải
Câu hỏi trong đề:  
Bài tập Review có đáp án