01658763819a 9/15/2023 10:49:03 AM

Trang chủ
Lớp 10
Tiếng anh
Câu hỏi:
27/07/2022
32
You want to invite a friend to join you in an activity. Work in pairs. Make similar conversations like the ones in 1. Use the useful expressions below to help you. (Bạn muốn mời một người bạn tham gia cùng bạn trong một hoạt động. Làm việc theo cặp. Thực hiện các cuộc trò chuyện tương tự như cuộc trò chuyện trong 1. Sử dụng các cách diễn đạt hữu ích dưới đây để giúp bạn.)
Xem lời giải
Câu hỏi trong đề:  
Bài tập Unit 7 Communication and Culture có đáp án